FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2019 

Założenia ogólne

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu   o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Celem ogólnym Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  jest pomoc poprzez zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa   w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie

od grudnia 2019 roku  –   do czerwca  2020 roku.

Kryteria, które muszą spełniać  odbiorcy – kwalifikowalność

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2019 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%)  – zgodnie z wytycznymi IZ z 13 sierpnia 2019 roku:

1402,00 PLN dla osoby samotnej,

1056,00 PLN przypadająca na jednego członka w rodzinie.

http://www.gov.pl/web/rodzina/odpowiedzi-na-pytania

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2019 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ –  Podprogram 2019

Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem ośrodka pomocy społecznej. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicj paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw minimum kilku (tj., co najmniej trzech) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IZ dla całego Podprogramu 2019:

UWAGA: Od beneficjentów programu nie można pobierać żadnej i w jakiejkolwiek formie odpłatności lub żądać jakichkolwiek innych świadczeń!!!

Jak  można wykorzystać te produkty?

Dobre podpowiedzi ( proste przepisy)  potraw i dań,  w których można  wykorzystać produkty  z paczki określone  w powyższym zestawie  można znaleźć  pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/paczka_zywnosci/broszura_paczka_zyw_11.pdf

Skład pełnej paczki dla jednej osoby ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2019:
Lp.
Nazwa artykułu spożywczego
Liczba opakowań na osobę
Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)
Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
1.
Groszek z marchewką
8
0,4
3,2 kg
2.
Fasola biała
8
0,4
3,2 kg
3.
Koncentrat pomidorowy
8
0,16
1,12 kg
4.
Buraczki wiórki
3
0,35
1,05 kg
5.
Powidła śliwkowe
6
0,3
1,8 kg
6.
Sok jabłkowy klarowany
4
1
4 l
7.
Makaron jajeczny
9
0,5
4,5 kg
8.
Makaron kukurydziany bezglutenowy
2
0,5
1 kg
9.
Ryż biały
3
1
3 kg
10.
Kasza gryczana
3
0,5
1,5 kg
11.
Herbatniki maślane
4
0,2
0,8 kg
12.
Mleko UHT
7
1
7 l
13.
Ser podpuszczkowy dojrzewający
5
0,4
2 kg
14.
Szynka drobiowa
9
0,3
2,7 kg
15.
Szynka wieprzowa mielona
6
0,3
1,8 kg
16.
Pasztet wieprzowy
3
0,16
0,48 kg
17.
Filet z makreli w oleju
9
0,17
1,53 kg
18.
Cukier biały
4
1
4 kg
19.
Olej rzepakowy
4
1
4 l
20.
Gołąbki w sosie pomidorowym
2
0,85
1,7 kg
 
Suma
107 opakowań
 
50,38 kg

UWAGA:, jeśli liczba zgłaszających się po odbiór paczek uprawnionych osób jest większa niż założono (większa od liczby, dla której zabezpieczono żywność), dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednak niż do 80 % jego całkowitej ilości, to jest do około 40,4 kg. Na zmniejszenie zestawu rocznego każdorazowo wymagana jest zgoda OPO.

Działania towarzyszące

Polski Komitet Pomocy Społecznej  Zarząd Okręgowy w Łodzi  zgodnie z wytycznymi PO PŻ realizując w kolejnym podprogramie 2019 proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, proponować będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

warsztaty kulinarne wskazujące różne możliwości przygotowania potraw                              i wykorzystania artykułów spożywczych, z wykorzystaniem produktów składających się na paczkę w Podprogramie 2019,

 1. Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych 
 2. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
 3. Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności
 4. Warsztaty edukacji ekonomicznej(nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

HARMONOGRAM    DZIAŁAŃ    TOWARZYSZĄCYCH

PODPROGRAM  2019

Warsztaty kulinarne 

02.12.2019 Piątek

18.12.2019 Zgierz

20.01.2020 Konstantynów Łódzki

22.01.2019 Zgierz

01.06.2020 Góra św. Małgorzaty

Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

14.01.2020 Piątek

10.02.2020 Konstantynów Łódzki

19.02.2020 Zgierz

18.03.2020 Zgierz

06.04.2020 Góra Świętej Małgorzaty

Program edukacyjny dotyczący zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

05.12.2019 Gmina Łęczyca

06.12.2019 Miasto Łęczyca

09.01.2020 Gmina Łęczyca

10.01.2020 Miasto Łęczyca

03.02.2020 Piątek

13.02.2020 Gmina Łęczyca

14.02.2020 Miasto Łęczyca

12.03.2020 Gmina Łęczyca

13.03.2020 Miasto Łęczyca

16.03.2020 Konstantynów Łódzki

16.04.2020 Gmina Łęczyca

17.04.2020 Miasto Łęczyca

23.04.2020 Zgierz

04.05.2020 Góra św. Małgorzaty

14.05.2020 Gmina Łęczyca

20.05.2020 Zgierz

15.05.2020 Miasto Łęczyca

18.06.2020 Gmina Łęczyca

19.06.2020 Miasto Łęczyca

Warsztaty edukacji ekonomicznej

02.03.2020 Piątek

05.06.2020 Konstantynów Łódzki

24.06.2020 Zgierz

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.

W sprawach spornych lub nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się   z  Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Łodzi, ul.  Wólczańska 217/219 lub adresem mailowym:

pkpslodz.sekretariat@op.pl

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2019 na terenie okręgu łódzkiego obejmują: Miejsca dystrybucji żywności w okręgu łódzkim w podprogramie FEAD 2019 r.

 Dystrybucja  żywności w poniższych punktach jest realizowane zgodnie z terminarzem poszczególnych dostaw produktów spożywczych do miejsc ich wydawania.  Informacje o  konkretnych terminach i godzinach są systematycznie umieszczane w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej oraz w miejscach  wydawania żywności.

Konstantynów Łódzki i Wodzierady – Zarząd Miejski PKPS ul. Sucharskiego 12

Zgierz – Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wielkiej, ul. Główna 72

Żychlin – Organistówka, Plac Jana Pawła II   2

Miasto i Gmina  Łęczyca – Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25

Świnice Warckie – Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25

Góra św. Małgorzaty – Ochotnicza Straż Pożarna, Góra św. Małgorzaty 45

Piątek – Punkt Konsultacyjny, ul. Stodolniana 6

Daszyna – Stowarzyszenie Skarb Malucha, Daszyna 32

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  towarzyszących  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS   i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.

    PODSUMOWANIE    REALIZACJI  PROGRAMU   FEAD 

PODPROGRAM      2018 

      Realizując podprogram 2018 Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi wydał ogółem 314 372,00 kg żywności.  Wydaliśmy 29 128 paczek z żywnością oraz 326 posiłków dla osób potrzebujących.

Z pomocy żywnościowej skorzystały ogółem 6654  osoby, w tym 3486 kobiet oraz 3168 mężczyzn. 

W ramach  działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

 • 9 warsztatów dotyczących zasad ekonomicznego gospodarowania budżetem domowym, w których wzięło udział 113 osób;
 • 17 warsztatów dietetycznych i zdrowego odżywiania, które objęły swym zasięgiem 195 osób;
 • 21 zajęć w ramach programu edukacyjnego dotyczącego zasad żywienia       i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w których udział wzięł0 269 osób;
 • 3 warsztaty kulinarne, gdzie sposób wykorzystania produktów programu FEAD do przygotowania potraw poznało 30 osób.

Łącznie zorganizowaliśmy 50 działań towarzyszących dla 607 osób. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PODPROGRAM      2018

Założenia ogólne

                          Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu   o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Celem ogólnym Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  jest pomoc poprzez zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa   w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie

od sierpnia 2018 roku  –   do czerwca  2019 roku.

Kryteria, które muszą spełniać  odbiorcy – kwalifikowalność

              Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2018 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%)  – zgodnie z wytycznymi IZ z 10 kwietnia 2018 roku:

 • 1268,00 PLN `dla osoby samotnej,
 • 1028,00 PLN przypadająca na jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2018 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ –  Podprogram 2018

Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem ośrodka pomocy społecznej. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

DYSTRYBUCJA –   Zasady udzielania pomocy żywnościowej 

           Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zgodnie z wytycznymi IZ z 10 kwietnia 2018 roku – to minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2018.

Skład pełnej paczki dla jednej osoby ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2018:

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu na osobę  (kg/l)
1. Makaron jajeczny 9 0,5 4,5
2. Ryż biały 3 1,0 3,0
3. Herbatniki maślane 4 0,2 0,8
4. Mleko UHT 7 1,0 7,0
5. Ser podpuszczkowy dojrzewający 6 0,4 2,4
6. Groszek z marchewką 9 0,4 3,6
7. Fasola biała 9 0,4 3,6
8. Koncentrat pomidorowy 10 0,16 1,6
9. Powidła śliwkowe 6 0,3 1,8
10. Gołąbki w sosie pomidorowym 2 0,8 1,6
11. Filet z makreli w oleju 10 0,17 1,7
12. Szynka drobiowa 10 0,3 3,0
13. Cukier biały 4 1,0 4,0
14. Olej rzepakowy 4 1,0 4,0
15. Buraczki wiórki 3 0,35 1,05
16. Makaron kukurydziany bezglutenowy 1 0,5 0,5
17. Kasza gryczana 3 0,5 1,5
18. Szynka wieprzowa mielona 7 0,3 2,1
19. Pasztet wieprzowy 4 16 0,64
20. Kabanosy wieprzowe 3 0,12 0,36
21. Miód wielokwiatowy 1 0,4 0,4
22. RAZEM 115 opakowań 49,15

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie jednakowo. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana osobom najbardziej potrzebującym sukcesywnie w trakcie  trwania całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2018, tzn. od sierpnia 2018 roku  –   do czerwca  2019 roku.

Jak  można wykorzystać te produkty?

           Dobre podpowiedzi ( proste przepisy)  potraw i dań,  w których można  wykorzystać produkty  z paczki określone  w powyższym zestawie  można znaleźć   pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/paczka_zywnosci/broszura_paczka_zyw_11.pdf

Działania towarzyszące

 

         Polski Komitet Pomocy Społecznej  Zarząd Okręgowy w Łodzi  zgodnie                           z wytycznymi PO PŻ realizując w kolejnym podprogramie 2018 proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, proponować będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty kulinarne wskazujące różne możliwości przygotowania potraw                              i wykorzystania artykułów spożywczych, z wykorzystaniem produktów składających się na paczkę w Podprogramie 2018,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
  i przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia i kontroli budżetu domowego)

HARMONOGRAM    DZIAŁAŃ    TOWARZYSZĄCYCH

PODPROGRAM  2018

 • Warsztaty kulinarne 

10.04.2019 Grabów

11.04.2019 Grabów

09.05.2019  Grabów

 • Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

29.11.2018  Zgierz

30.11.2018 Żychlin

20.11.2018 Gmina Łęczyca

21.12.2019 Miasto Łęczyca

27.12.2018 Zgierz

02.01.2019 Piątek

27.02.2019 Gmina Łęczyca

28.02.2019 Miasto Łęczyca

28.02.2019 Żychlin

28.03.2019 Zgierz

08.04.2019 Wodzierady

20.05.2019 Wodzierady

30.05.2019 Gmina Łęczyca

31.05.2019 Miasto Łęczyca

03.06.2019 Wodzierady

 • Program edukacyjny dotyczący zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

31.12.2018 Daszyna

04.12.2018 Daszyna

24.01.2018 Gmina Łęczyca

25.01.2019 Miasto Łęczyca

11.02.2019 Piątek

21.02.2019 Zgierz

26.02.2019 Daszyna

06.03.2019 Piątek

28.03.2019 Gmina Łęczyca

29.03.2019 Gmina Łęczyca

25.04.2019 Gmina Łęczyca

25.04.2019 Zgierz

26.04.2019 Miasto Łęczyca

08.05.2019 Góra św. Małgorzaty

23.05.2019 Zgierz

05.06.2019 Góra św. Małgorzaty

13.06.2019 Gmina Łęczyca

14.06.2019 Miasto Łęczyca

27.06.2019 Zgierz

 • Warsztaty edukacji ekonomicznej

05.11.2018   Daszyna

10.12.2018 Konstantynów Ł.

12.12.2018  Żychlin

19.12.2018 Piątek

14.01.2019 Konstantynów Ł.

24.01.2019 Zgierz

31.01.2019 Daszyna

11.02.2019 Konstantynów Ł.

03.04.2019 Góra św. Małgorzaty

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.

W sprawach spornych lub nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się   z  Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Łodzi, ul.  Wólczańska 217/219 lub adresem mailowym:

pkpslodz.sekretariat @op.pl

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2018 na terenie okręgu łódzkiego obejmują:

Miejsca dystrybucji żywności w okręgu łódzkim

w podprogramie FEAD 2018 r.

         Dystrybucja  żywności w poniższych punktach jest realizowane zgodnie z terminarzem poszczególnych dostaw produktów spożywczych do miejsc ich wydawania.  Informacje o  konkretnych terminach i godzinach są systematycznie umieszczane w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej oraz w miejscach  wydawania żywności.

 1. Konstantynów Łódzki i Wodzierady – Zarząd Miejski PKPS ul. Sucharskiego 12
 2. Zgierz – Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wielkiej, ul. Główna 72
 3. Żychlin – Organistówka, Plac Jana Pawła II   2
 4. Miasto i Gmina  Łęczyca – Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25
 5. Świnice Warckie – Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25
 6. Góra św. Małgorzaty – Ochotnicza Straż Pożarna, Góra św. Małgorzaty 45
 7. Piątek – Punkt Konsultacyjny, ul. Stodolniana 6
 8. Grabów – Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Labor , Chorki 8
 9. Daszyna – Stowarzyszenie Skarb Malucha, Daszyna 32

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  towarzyszących  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS   i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.


Podsumowanie realizacji

Programu  FEAD Podprogram 2017

Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi realizując Program FEAD Podprogram 2017 wydał  ogółem  334 274 kg żywności.

Z pomocy żywnościowej skorzystało 6519  osób (w tym 3459 kobiet  i 3060  mężczyzn).

W ramach działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

 • 15 warsztatów kulinarnych, w których wzięło  udział  177 osób 
 • 14 warsztatów dotyczących ekonomicznego gospodarowania, w których udział wzięło 296  osób,
 • 18 warsztatów dietetycznych i zdrowego odżywiania, które objęły swym zasięgiem   246 osób,
 • 29  zajęć w ramach programu edukacyjnego dotyczącego zasad żywienia                               i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,  w których udział wzięły 362 osoby.          Łączenie zorganizowaliśmy 76  działań towarzyszących dla  1081  osób

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014    – 2020

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej (beneficjent Programu) w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.  Mają prowadzić do  umiejętnego gospodarowania żywnością, zapobieganiu marnotrawieniu jej, realizacji  zasad zdrowego żywienia  oraz  umiejętnego gospodarowania budżetem domowym przez beneficjentów.  Działania te są  realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów. Prowadzone są  w sposób cykliczny  w całym  okresie dystrybucji pomocy żywnościowej. 

WARSZTATY  KULINARNE

29. 11. 2017  Grabów

04. 12. 2017 Witonia

18. 12. 2017 Witonia

20. 12. 2017 Grabów

24. 01. 2018 Grabów

29. 01 2018 Witonia

26. 02. 2018 Witonia

o7. 03. 2018 Grabów

19.03. 2018 Witonia

23.04. 2018 Witonia

25. 04. 2018 Grabów

24.05.2018 Łęczyca Gmina

25. 05. 2018 Witonia

25.05.2018 Łęczyca Miasto

28. 05. 2018 Grabów

WARSZTATY DIETETYCZNE I DOTYCZĄCE ZDROWEGO  ŻYWIENIA

26. 10. 2017  Zgierz

27. 10. 2017  Żychlin

13. 11. 2017 Konstantynów Łódzki

16. 11. 2017  Łęczyca  Gmina

17. 11. 2017 Łęczyca Miasto

23. 11. 2017 Zgierz

29. 11. 2017  Wodzierady

21. 12. 2017 Zgierz

28. 12. 2017 Żychlin

08.01. 2018 Piątek

25. 01. 2018 Zgierz

12. 02. 2018 Piątek

23. 02. 2018 Daszyna

05. 03. 2018 Piątek

29. 05. 2018 Żychlin

18. 06. 2018 Witonia

26. 06. 2018 Żychlin

28. 06. 2018 Zgierz

PROGRAM EDUKACYJNY DOTYCZĄCY ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA I PRZECIWDZIAŁANIA MARNOTRAWIENIU ŻYWNOŚCI

23. 10. 2017  Piątek

24. 10.  2017 Łęczyca Gmina

25. 10. 2017 Łęczyca Miasto

13. 11. 2017 Piątek

24. 11. 2017 Daszyna

11. 12. 2017 Piątek

13. 12. 2017 Wodzierady

15. 12. 2017 Daszyna

17. 01. 2018 Konstantynów Łódzki

25. 01. 2018 Łęczyca Gmina

26. 01. 2018 Łęczyca Miasto

26. 01. 2018 Żychlin

22. 02. 2018 Zgierz

22. 02. 2018 Łęczyca Gmina

23. 02. 2018 Łęczyca Miasto

27. 02. 2018 Żychlin

19.03. 2018 Wodzierady

28. 03. 2018 Daszyna

5. 04. 2018 Żychlin

16. 04. 2018 Góra św. Małgorzaty

19. 04. 2018 Łęczyca Gmina

20. 04. 2018 Łęczyca Miasto

26. 04. 2018 Zgierz

07. 05. 2018 Góra św. Małgorzaty

14. 05. 2018 Daszyna

24. 05. 2018 Zgierz

04. 06. 2018 Góra św. Małgorzaty

14. 06. 2018 Łęczyca Gmina

15. 06. 2018 Łęczyca Miasto

18. 06. 2018 Daszyna

WARSZTATY EDUKACJI  EKONOMICZNEJ

18. 10. 2017 Grabów

30. 10. 2017 Daszyna

24. 11. 2017 Żychlin

06. 12. 2017 Łęczyca Gmina

07. 12. 2017 Łęczyca Miasto

17. 01. 2018 Daszyna

28. 02. 2018 Grabów

08. 03. 2018 Łęczyca Gmina

09. 03. 2018 Łęczyca Miasto

19. 03. 2018 Konstantynów Łódzki

22. 03. 2018 Zgierz

27. 03. 2018 Żychlin

25. 04. 2018 Daszyna

27. 06. 2018 Grabów

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.


Miejsca dystrybucji żywności w okręgu łódzkim 

w podprogramie FEAD 2017 r. 

         Dystrybucja  żywności w poniższych punktach jest realizowane zgodnie z terminarzem poszczególnych dostaw produktów spożywczych do miejsc ich wydawania.  Informacje o  konkretnych terminach i godzinach są systematycznie umieszczane w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej oraz w miejscach  wydawania żywności.

 1. Konstantynów Łódzki i Wodzierady – Zarząd Miejski PKPS ul. Sucharskiego 12
 2. Zgierz – Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wielkiej, ul. Główna 72 
 3. Żychlin i Bedlno – Organistówka, Plac Jana Pawła II   2 
 4. Miasto i Gmina  Łęczyca – Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25
 5. Świnice Warckie – Urząd Gminy, ul. Szkolna 1 
 6. Góra św. Małgorzaty – Ochotnicza Straż Pożarna, Góra św. Małgorzaty 45
 7. Witonia –  Klub Samopomocy Stara Szkoła, ul. Szkolna 13
 8. Piątek – Punkt Konsultacyjny, ul. Stodolniana 6 
 9. Grabów – Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Labor , Chorki 8
 10. Daszyna – Stowarzyszenie Skarb Malucha, Daszyna 32 

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.

INFORMACJA  O POZIOMIE   REALIZACJI  DZIAŁAŃ  TOWARZYSZĄCYCH

w okręgu łódzkim w podprogramie 2017

Miesiąc                 Liczba działań   Liczba osób  
październik ’17                         7          116  
listopad ’17                         9          141  
grudzień ’17                         10          168  
styczeń ’18                         7           79  
luty ’18                         9          126  
marzec ’18                        10          127  
kwiecień ’18                         8          104  
maj ’18                         8          112  
czerwiec ’18                         8          108  

Podprogram 2017 realizowany w ramach FEAD-u  będzie realizowany od września 2017 roku do czerwca 2018 roku.


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących                 w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja  dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. 2015 poz.1058),   to  jest:

 • 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Doborem odbiorców  i weryfikacją ich  kwalifikowalności zajmują się  miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej. Żywność wydawana jest nieodpłatnie  w oparciu o wydane przez te instytucje skierowania.

 • FEAD – podprogram 2017
  Zestaw artykułów spożywczych określony dla jednego odbiorcy
  (zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie)
  w całym okresie dystrybucji podprogramu 2017
  (od września 2017 do czerwca 2018)
  Groszek z marchewką – 4 kg
  • Fasola biała – 4 kg
  • Koncentrat pomidorowy – 1,76 kg
  • Buraczki wiórki – 1,05 kg
  • Powidła śliwkowe – 1,5 kg
  • Makaron jajeczny – 4,5 kg
  • Makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg
  • Ryż biały – 4 kg
  • Kasza gryczana – 2 kg
  • Herbatniki maślane – 0,6 kg
  • Mleko UHT – 7 l.
  • Ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg
  • Gulasz wieprzowy z warzywami – 1,7 kg
  • Szynka drobiowa – 3 kg
  • Szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg
  • Pasztet wieprzowy – 0,64 kg
  • Filet z makreli w oleju – 1,7 kg
  • Cukier biały – 4 kg
  • Olej rzepakowy – 4 l.
 • Miód wielokwiatowy – 0,4 kg
 • Kabanosy wieprzowe – 0,36 kg

Pomoc  żywnościowa w formie paczek będzie wydawana osobom równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w podprogramie 2017.

PODSUMOWANIE

FEAD –  podprogram 2016

Podprogram   2016 w ramach  FEAD-u  realizowany był  w Zarządzie Okręgowym w Łodzi do 30 czerwca 2017 roku.

W czasie jego trwania  wydaliśmy ogółem 337,5924 ton żywności. W tym:

 • 314, 0544  ton z programu FEAD
 • 23,538       ton warzyw i owoców.

Ogółem  z pomocy  żywnościowej skorzystały 6.641 osób, w tym 3.320 kobiet i 3.331 mężczyzn.

Natomiast w ramach działań towarzyszących w podprogramie 2016 zrealizowaliśmy:

 • 15 warsztatów ekonomicznego gospodarowania, w których wzięło udział 318 osób,
 • 22 warsztaty dietetyczne, które objęły swym działaniem 362 osoby,
 • 24 programy edukacyjne zdrowego żywienia, w których wzięło udział 345 osób,
 • 2 warsztaty kulinarne dla 30 osób.

Podsumowanie realizacji Programu FEAD Podprogram 2015

Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi realizując Program FEAD Podprogram 2015 wydał 521,3925 ton żywności, w tym:
– 439,3872 ton z programu FEAD,
– 64,3611 ton warzyw i owoców,
– 7,7632 ton słodyczy i napoi,
– 8,8198 ton artykułów mlecznych i tłuszczy,
– 1,0612 ton innej żywności.

Z pomocy żywnościowej skorzystały 6663 osoby (w tym 3222 kobiety i 3441 mężczyzn).

W ramach działań towarzyszących przeprowadziliśmy:
– 15 warsztatów dotyczących ekonomicznego gospodarowania, w których udział wzięły 284 osoby,
– 27 warsztatów dietetycznych, w których udział wzięły 523 osoby,
– 9 warsztatów nt. produktów FEAD, w których udział wzięły 173 osoby.