Magazyny żywności

 

Do  czerwca 2020 roku realizowana jest kontynuacja programu PEAD pod nazwą

FEAD

Pomocą żywnościową w ramach tego programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej  i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (zgodnie            z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku         w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. 2015 poz.1058).

Doborem odbiorców  i weryfikacją ich  kwalifikowalności zajmują się  miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej. Żywność wydawana jest nieodpłatnie  w oparciu o wydane przez te instytucje skierowania.

Jest to rodzaj działalności jaką prowadzimy na rzecz potrzebujących. Jest realizowany pod nazwą Program PEAD , pod którą kryje sie ,,Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w roku 2007″. Europejski Program Pomocy żywnościowej – PEAD – w krajach Unii Europejskiej funkcjonuje od 1987 roku. Podstawowym założeniem Programu jest zagospodarowanie rezerw surowców interwencyjnych (zboża, ryż, mleko, masło, kasze, płatki kukurydziane) na cele pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób najbardziej potrzebujących. Od 2004 roku Polska jako członek UE może w pełni brać udział w programie dostarczania żywności dla najuboższej ludności. Istota PEAD polega na bezpłatnym przekazywaniu osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty. Przedsiębiorcy wybrani w drodze przetargu dostarczą do magazynów wybranych organizacji charytatywnych gotowe artykuły spożywcze w zamian za towary udostępnione przez UE. Do magazynów organizacji charytatywnych w naszym kraju trafią gotowe artykuły spożywcze, w tym: mleko , ser żółty, ser topiony , mąka, makaron . Zgodnie z przyjętym planem rozdysponowania żywności, pomoc ta obejmuje około 1 mln najuboższych mieszkańców Polski. Transport żywności ze wskazanych magazynów do odbiorców finalnych organizowany jest przez zarządy terenowe PKPS i na ich koszt. Podstawowym założeniem Programu jest udzielanie systematycznej, tj. comiesięcznej pomocy osobom potrzebującym”. Z Programu PEAD w bieżącym roku  mogą pośrednio korzystać jednostki typu przedszkola, szkoły tj. stołówki prowadzone w tych placówkach, wydające ciepłe posiłki. W zamian za darmowo przekazane produkty żywnościowe, szkoły lub ajenci prowadzący stołówki muszą zobowiązać się na piśmie do wydawania określonej ilości darmowych obiadów dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie tych obiadów opłacać.

Adresy:

Konstantynów Łódzki: ul. Sucharskiego 12

Łęczyca: ul. Poznańska 25