Usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Opieka nad ludźmi starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w domu jest jedną z podstawowych form działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych.

Zadania zlecone w postaci usług opiekuńczych Polski Komitet Pomocy Społecznej wykonuje na podstawie porozumień zawartych z samorządami i/lub państwowymi jednostkami pomocy społecznej, a także z innymi zleceniodawcami. Będąc stowarzyszeniem charytatywnym, nie jesteśmy w prowadzeniu działalności usługowo-opiekuńczej nastawieni na osiąganie zysku. Na realizację zadań zleconych otrzymujemy środki od zleceniodawcy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że osoby którym nasze Stowarzyszenie świadczy usługi opiekuńcze otaczane są dodatkową opieką i pomocą w postaci wyposażenia ich i ich mieszkań w środki czystości, środki sanitarne, meble, drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz obuwie i odzież.

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej są realizowane w trzech formach:

  • usług gospodarczych,
  • usług higienicznych,
  • usług pielęgnacyjnych,
  • zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Dysponujemy dobrze przeszkoloną i przygotowaną kadrą, dbającą o wysoki poziom świadczonych usług . Nasze opiekunki przed przyjęciem do pracy przechodzą specjalną procedurę selekcyjną, są sprawdzane i oceniane. Dążymy do tego, by były to osoby kompetentne, uczciwe i troskliwe w stosunku do swoich podopiecznych.

Opiekunki PKPS opierają swoje relacje z podopiecznymi na wzajemnym zrozumieniu          i zaufaniu. Ich opiekuńcza rola opiera się na zaspokajaniu potrzeb podopiecznych                w ramach dostępnych środków, świadczeniu usług wysokiej jakości, efektywnie ale jednocześnie kulturalnie, z poszanowaniem praw i godności ludzkiej. Systematycznie szkolimy kandydatów na opiekunki/opiekunów.  Informacje znajdują się w zakładce aktualności.

Praca opiekunek domowych jest systematycznie kontrolowana przez organizatorkę usług PKPS. Oceniana jest zarówno jakość wykonywanych usług na rzecz podopiecznych jak również prawidłowość prowadzenia stosownej dokumentacji. W ocenie tej kluczową rolę pełni opinia podopiecznego na temat jakości świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunkę. Dzięki systematycznie prowadzonej kontroli pracy jesteśmy w stanie szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości i niedociągnięcia.

Nadrzędnym celem usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS jest utrzymanie lub polepszenie, tak długo jak to praktycznie jest możliwe, poziomu życia ludzi, których życzeniem jest pozostawać we własnym domu, a którzy z powodu choroby lub fizycznej ułomności są niezdolni do wykonywania funkcji nieodzownych w niezależnym życiu.