Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Podprogram 2019

 


 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU FEAD 

PODPROGRAM  2019 

      Realizując podprogram 2019 Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi wydał ogółem 291990,00 kg żywności.  Wydaliśmy 31718 paczek z żywnością dla osób potrzebujących.

Z pomocy żywnościowej skorzystało ogółem 5350  osób, w tym 2807 kobiet oraz 2543 mężczyzn. 

W ramach  działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

 • 15 warsztatów dotyczących zasad ekonomicznego gospodarowania budżetem domowym, w których wzięło udział 168 osób;
 • 22 warsztaty dietetyczne i zdrowego odżywiania, które objęły swym zasięgiem 210 osób;
 • 4 zajęcia w ramach programu edukacyjnego dotyczącego zasad żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w których udział wzięło 120 osób;
 • 2 warsztaty kulinarne, gdzie sposób wykorzystania produktów programu FEAD do przygotowania potraw poznały 33 osoby.

Łącznie zorganizowaliśmy 43 działania towarzyszące dla 531 osób. 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2019 

 

Zmiany do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2019

Zmiana obowiązująca od 21 maja 2020 roku:

 1. W czasie epidemii COVID-19 dopuszcza się prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących w sposób zdalny z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej lub telefonicznie, świadczonych w sposób indywidualny lub grupowy.
 2. Możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców.
 3. Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.
 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Informacja o przeprowadzonych działaniach w ramach środków towarzyszących 
 5. Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych
  od 12.2019 nie później niż do 09.2020
 6. Okres realizacji dystrybucji środków ochrony osobistej dla organizacji partnerskich
  od 06.2020 nie później niż do 09.2020

Zmiana obowiązująca od 23 marca 2020 roku, zgodnie z którą:

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, określonej w pkt. 13.2. Wytycznych odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL.
 4. Dopuszcza się wydawanie żywności z pominięciem zasady „n+... ", określonej w pkt. 8.12. oraz 9.3.7. Wytycznych, z zastrzeżeniem, że termin przydatności do spożycia nie został przekroczony oraz jest na tyle długi, aby umożliwić odbiorcy spożytkowanie artykułów spożywczych przez upływem terminu przydatności do spożycia.
 5. W okresie zagrożenia epidemicznego w celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się zawieszenie realizacji działań towarzyszących oraz wszelkich kontroli i wizyt monitorujących w siedzibach organizacji partnerskich.

Założenia ogólne

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu   o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Celem ogólnym Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  jest pomoc poprzez zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących

 (Uwaga! zmiana czasu realizacji: od grudnia 2019 do września 2020)

 

Kryteria, które muszą spełniać  odbiorcy – kwalifikowalność

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2019 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%)  – zgodnie z wytycznymi IZ z 13 sierpnia 2019 roku:

1402,00 PLN dla osoby samotnej,

1056,00 PLN przypadająca na jednego członka w rodzinie.

http://www.gov.pl/web/rodzina/odpowiedzi-na-pytania

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2019 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

UWAGA: Od beneficjentów programu nie można pobierać żadnej i w jakiejkolwiek formie odpłatności lub żądać jakichkolwiek innych świadczeń.

 

Jak  można wykorzystać te produkty?

Dobre podpowiedzi ( proste przepisy)  potraw i dań,  w których można  wykorzystać produkty  z paczki określone  w powyższym zestawie  można znaleźć  pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/paczka_zywnosci/broszura_paczka_zyw_11.pdf

 

Skład pełnej paczki dla jednej osoby ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2019:

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

1.

Groszek z marchewką

8

0,4

3,2 kg

2.

Fasola biała

8

0,4

3,2 kg

3.

Koncentrat pomidorowy

7

0,16

1,12 kg

4.

Buraczki wiórki

3

0,35

1,05 kg

5.

Powidła śliwkowe

6

0,3

1,8 kg

6.

Sok jabłkowy klarowany

4

1

4 l

7.

Makaron jajeczny

9

0,5

4,5 kg

8.

Makaron kukurydziany bezglutenowy

2

0,5

1 kg

9.

Ryż biały

3

1

3 kg

10.

Kasza gryczana

3

0,5

1,5 kg

11.

Herbatniki maślane

4

0,2

0,8 kg

12.

Mleko UHT

7

1

7 l

13.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

5

0,4

2 kg

14.

Szynka drobiowa

9

0,3

2,7 kg

15.

Pasztet wieprzowy

3

0,16

0,48 kg

16.

Filet z makreli w oleju

9

0,17

1,53 kg

17.

Cukier biały

4

1

4 kg

18.

Olej rzepakowy

4

1

4 l

19.

Gołąbki w sosie pomidorowym

2

0,85

1,7 kg

 

Suma

100 opakowań

 

48,58 kg

UWAGA:, jeśli liczba zgłaszających się po odbiór paczek uprawnionych osób jest większa niż założono (większa od liczby, dla której zabezpieczono żywność), dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednak niż do 80 % jego całkowitej ilości, to jest do około 40,4 kg. Na zmniejszenie zestawu rocznego każdorazowo wymagana jest zgoda OPO.

 

Działania towarzyszące

Polski Komitet Pomocy Społecznej  Zarząd Okręgowy w Łodzi  zgodnie z wytycznymi PO PŻ realizując w kolejnym podprogramie 2019 proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, proponować będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 1. Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych 
 2. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
 3. Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności
 4. Warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

 

HARMONOGRAM    DZIAŁAŃ   TOWARZYSZĄCYCH

PODPROGRAM  2019

W związku ze zmianą wytycznych obowiązującą od 21 maja 2020 roku:  

-
dopuszcza się prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących w sposób zdalny,
- możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców,
- działania towarzyszące, które będą realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa

O nowych terminach, uzgodnionych z osobami prowadzącymi warsztaty, będziemy informować w najbliższym czasie.

Warsztaty kulinarne 

02.12.2019 Piątek
18.12.2019 Zgierz
22.01.2019 Zgierz
03.02.2020 Konstantynów Łódzki

Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

14.01.2020 Piątek
10.02.2020 Konstantynów Łódzki
19.02.2020 Zgierz
25.06.2020 Zgierz
26.06.2020 Żychlin
29.06.2020 Łeczyca
30.06.2020 Łęczyca
30.06.2020 Żychlin
09.07.2020 Daszyna
16.07.2020 Łęczyca
17.07.2020 Łęczyca
28.07.2020 Żychlin
20.08.2010 Zgierz

 

Program edukacyjny dotyczący zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

05.12.2019 Gmina Łęczyca
06.12.2019 Miasto Łęczyca
09.01.2020 Gmina Łęczyca
10.01.2020 Miasto Łęczyca
03.02.2020 Piątek
13.02.2020 Gmina Łęczyca
14.02.2020 Miasto Łęczyca
12.03.2020 Gmina Łęczyca
13.03.2020 Miasto Łęczyca
16.03.2020 Konstantynów Łódzki
16.07.2020 Zgierz
17.06.2020 Góra Św. Małgorzaty
01.07.2020 Góra Św. Małgorzaty
19.06.2020 Daszyna
30.06.2020 Daszyna
31.07.2020 Daszyna
25.08.2020 Żychlin

 

Warsztaty edukacji ekonomicznej

18.02.2020 Grabów
02.03.2020 Piątek
11.03.2020 Grabów
03.06.2020 Grabów
05.06.2020 Grabów
01.07.2020 Grabów
08.07.2020 Daszyna
20.08.2020 Zgierz
10.06.2020 Daszyna
08.07.2020 Daszyna
30.07.2020 Daszyna
03.08.2020 Góra Św. Małgorzaty

 

W okresie zagrożenia  epidemicznego, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia, zawieszona zostaje realizacja działań towarzyszących od dnia 17.03.2020 r..

 

W sprawach spornych lub nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się  z  Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Łodzi, ul.  Wólczańska 217/219 lub adresem mailowym:  pkpslodz.sekretariat@op.pl

 

Punkty dystrybucji żywności w okręgu łódzkim w Podprogramie  2019 r.

 Dystrybucja  żywności w poniższych punktach jest realizowane zgodnie z terminarzem poszczególnych dostaw produktów spożywczych do miejsc ich wydawania.  Informacje o  konkretnych terminach i godzinach są systematycznie umieszczane w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej oraz w miejscach wydawania żywności.

1. Zarząd Rejonowy PKPS w Łęczycy, ul. Poznańska 25  tel.609341065
   Obsługuje beneficjentów Miasta i Gminy Łęczyca oraz Świnic Warckich. W strukturze Zarządu znajdują się ponadto Góra Świętej Małgorzaty i Piątek
   Miejsca wydawania żywności: Łęczyca, ul. Poznańska 25
                                                    Świnice Warckie, ul. Szkolna 1
                                                    Góra Świętej Małgorzaty 52
                                                    Piątek, ul. Łowicka 4

2. Zarząd Miejski PKPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Sucharskiego 12   tel. 510442290
    Obsługuje beneficjentów miasta Konstantynów Łódzki i gminy Wodzierady
    Miejsce wydawania żywności: Konstantynów Łódzki , ul. Sucharskiego 12

3. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Zgierzu ul. Jana Pawła II 19 tel. 790235092
    Miejsce wydawania żywności: Zgierz, ul. Jana Pawła II 19

4. Zarząd Miejski PKPS w Żychlinie, ul. Barlickiego 4 tel. 663577270
    Miejsce wydawania Żywności: Żychlin - ul. Barlickiego 4, 1-Maja 25

5. Grabów - OSP w Sławęcinie tel. 727556635
    Miejsce wydawania żywności:
Sławęcin 7


6. Daszyna - Stowarzyszenie Skarb Malucha tel. 781712510
    Miejsce wydawania żywności: GOK Daszyna 33